Војноиндустријско инжењерство

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм основних академских студија Војноиндустријско инжењерство је програм заједничких студија формиран у сарадњи Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Војне академије Универзитета одбране.

Акредитован је Уверењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије бpoj 612-00-00347/2015-04 од 20.03.2015. године.

Студијски програм траје четири године (240 ЕСПБ), припада пољу техничко-технолошких наука и даје академски назив „дипломирани инжењер индустријског инжењерства – војноиндустријско инжењерство“.

Услови за упис: У прву годину основних академских студија има право да се упише лице са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит из математике и заузме место на ранг листи у оквиру броја студената који Факултету одобри Универзитет у Крагујевцу и Влада Републике Србије за упис у прву годину основних академских студија. Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда дипломског рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

По завршетку основних студија Војноиндустријског инжењерства очекивани исходи учења су:
- познавање фундаменталних дисциплина у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџменат а за потребе наменске индустрије (математика, термодинамика, механика, балистика, итд.) на нивоу који се иначе очекује од инжењера ове области и у земљама ЕУ;
- владање рачунарским и CAD алатима, вештином програмирања и употребом информационих технологија;
- владање стеченим знањима у контексту („знање као способност доласка до информације и њене креативне употребе“);
- владање ширим контекстом сагледавања инжењерских проблема, што подразумева узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних релација;
- разумевање различитих прилаза и методологија анализе и синтезе система, објеката и процеса, као и читање и писање релевантне техничке документације;
- темељно познавање свих аспеката експлозивних материја, убојних средстава и НХБ средстава као основе за извршавање функционалних – инжењерских задатака;
- квалитетно праћење и погодна примена свих новина из подручја експлозивних материја, убојних средстава и НХБ средстава.

 

Претрага