Инжењерски менаџмент

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент акредитован је Уверењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије бpoj: 612-00347/2015-04 од 20.03.2015. године.

Студијски програм траје једну годину (60 ЕСПБ), припада пољу техничко технолошких наука и даје академски назив „мастер инжењер менаџмента“.

Услови за упис: Право науписимају сви студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије на неком од следећих факултета: Машински факултет, Технички факултет, Електротехнички факултет, Факултет oрганизационих наука као и неке од факултета сличних профила, при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда мастер рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

По завршетку мастер студија Инжењерског менаџмента очекиване компeтенције и исходи учења су:
- способност критичког анализирања и приступања теоријским и практичним проблемима у домену менаџмента;
- способност анализирања и управљања корпоративном културом, људским ресурсима/капиталом, контролом квалитета;
- способност за доношење сложенијих процесних и управљачких одлука унутар пословног контекста;
- способност препознавања потреба за експертизом осталих утицајних фактора у оквиру инжењерских процеса;
- владање знањима и вештинама у области инжењерског менаџмента са нагласком на информационим технологијама на нивоу мастер академских студија које прописују документи земаља ЕУ;
- владање методама и алатима за анализу, синтезу и пројектовање;
- владање специфичним знањима и вештинама која се стичу кроз лабораторијски рад, студијски истраживачки рад, рад на пројектним задацима и стручну праксу, а што обухвата: информационе технологије, техничка средства и елементе, битне концепте системског инжењерства и друге предметно специфичне области;
- владање стеченим знањима у контексту („знање као способност доласка до информације и њене креативне употребе“);
- владање ширим контекстом сагледавања инжењерских и истраживачких проблема, што подразумева узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних релација.

Претрага