Катедра за енергетику и процесну технику

fink energetika i procesna tehnikaКатедра је основана 1987., а резултат је настојања Машинског факултета да одговори на изазове конкуренције у области високог школства и истраживања у области енергетике и процесне технике. Паралелно са настанком Катедре започео је са радом и Смер за енергетику и процесну технику. Оснивачи, и први чланови Катедре били су др Светислав Стојковић, редовни професор, др Милун Бабић, ванредни професор и др Милорад Бојић, доцент.

Проф. др Светислав Стојковић био је шеф Катедре у периоду 1987. - 1994. и својим креативним и подстицајним ангажманом, као руководилац и професор, све до свог пензионисања, веома је доприносио кадровском, наставном, научном и истраживачком уздизању Катедре и Смера за енергетику и процесну технику.

 

Катедра данас

Катедру за енергетику и процесну технику чине три редовна професора, један ванредни професор, четири доцента, један асистент – приправник, један истраживач сарадник и више студената последипломских студија који учествују у реализацији истраживања и практичне наставе.

Катедра организује и изводи наставу на академским и струковним студијама на:

  1. Смеру за енергетику и процесну технику и
  2. Смеру за енерго и еко менаџмент.

Студије на овим смеровима организоване су у складу са Болоњском конвенцијом и пружају могућност да студент, кроз одговарајућа усмерења и добро научно-стручно вођење, стекне примењива и веома актуелна знања из следећих области:

  • Енергетске и еколошке технологије;
  • Процесне технологије;
  • Индустријска хидраулика и пнеуматика;
  • Термотехника;
  • Енерго и еко менаџмент.

Посебан нагласак у образовању студената даје се на њиховом оспособљавању за тимски рад и на коришћењу савремених рачунарских алата за прорачуне, пројектовање и симулације процеса.

Реализација практичне наставе и истраживачког рада обавља се у Лабораторији за енергетику и процесну техникуfink energetika i procesna tehnika, која има одељења за:  енергетске и еколошке технологије, процесне технологије, електрохидраулику и пнеумонику и за термотехнику; и у центрима за: енергетску ефикасност, рационално газдовање енергијом и за климатизацију и соларну технику.

У оквиру лабораторије и центара обављају се и семинари за иновацију и усавршавање знања из области енергетске ефикасности, рационалног коришћења енергије, управљања токовима енергије и енерго и еко менаџмента, за руководиоце предузећа, пројектанте, инжењере свих профила, економисте и руковаоце енергетском опремом, са посебним нагласком на корективном, превентивном и  проактивном одржавању опреме и објеката.

 

Кратак осврт на научно-наставне и образовне резултате

Од свог оснивања у оквиру Катедре одбрањено је 126 дипломских радова, 7 специјалистичких радова, 19 магистарских теза и 15 докторских дисертација. У том периоду чланови Катедре реализовали су 134 Р&Д пројекта, студије и експертизе међународног, националног, регионалног и локалног значаја, а у индустријску производњу увели 96 нових производа, постројења и технолошких поступака.

Научно-истраживачка делатност Катедре била је усмерена на: истраживање и апликацију оптималних организационих решења у области енерго и еко менаџмента, за велика, средња и мала предузећа; развој, пројектовање и увођење у индустријску примену уређаја и процедура за мерење и контролу потрошње енергије; развој савремених поступака за оптимизацију парокондензних система; истраживање рада и пројектовање потисних пећи; истраживање и развој поступака за оптимизацију рада малих, средњих и великих котловских постројења и паротурбинских агрегата у енерганама; истраживање и развој високоучинских енергетских машина и опреме за наменске потребе и за широку потрошњу; истраживање, развој и пројектовање постројења за оплемењивање угља; истраживање и развој система за развод воде, уља, природног гаса и ваздуха; истраживање и пројектовање уређаја и система за кондиционирање ваздуха у објектима за становање, транспортним средствима, процесним постројењима и контејнерских сушара за пољопривреду; истраживање и пројектовање антикавитационих, самоусисних, крилних пумпи двоструког дејства и других специјалних пумпи; истраживање и пројектовање турбокомпресора и вентилатора за рад са експлозивним гасовима; истраживање и пројектовање малих и микро хидроцентрала; истраживање и развој система за развод воде, уља, природног гаса и ваздуха; истраживање и пројектовање индустријских отпршивача ваздуха, индустријских пећи, сушара и аутоматике за регулисање температуре у процесним и термо постројењима; истраживање и пројектовање регулационих турбоспојница, аутоматских мењача за возила и грађевинске машине; истраживање и пројектовање система за флотацију руда, сушара у којима се суше експлозивни материјали, циклона за ваздух, индустријских лакирница, система за кондиционирање ваздуха у путничким вагонима и возилима за превоз путника; истраживање и пројектовање аутоматских система на бази хидро и пнеумо логике; истраживање и развој система за развод воде, уља, природног гаса и ваздуха; развој експертних система у области управаљања енергетским токовима; развој софтвера за једнодимензијско, дводимензијско и тродимензијско симулирање у реалном времену струјних и енергијских токова у цевоводима и турбомашинама; развој софтвера за пројектовање пумпи, компресора, вентилатора и турбина; истраживање и развој соларних уређаја и спровођење енергетских одита у индустрији, комуналним системима и зградарству.

Катедра има веома плодну и широку сарадњу са низом научно-стручних група са великог броја реномираних домаћих и иностраних институција које имају сличну делатност као и Катедра, и са мрежом евро центара за енергетску ефикасност, а дипломирани студенти Смера за енергетику и процесну технику веома су лако налазили запослење и у земљи и у међународним корпорацијама.

 

Шеф катедре: др Душан Гордић, редовни професор

Претрага